الجزایر حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای مراکشی بست