آیا قیمت مرغ در فصل سرد سال افزایش پیدا خواهد کرد؟