تشکیل هیات ویژه برای بررسی پرونده موسوم به سرقت بادام هندی +عکس