فرانسه: فسخ قرارداد زیردریایی از سوی استرالیا تضعیف اعتماد در تمام اروپاست