گیربکس SEWقفسه کارکرده / قفسه دست دوم/قفسه …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپثبت شرکت ثبت برند در اسرع وقت

در کنگره آمریکا پیشنهاد شد تا ترکیه را از ناتو اخراج کنند