دفتر فنی مهرمس شعبه 2مجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …فروش لوله مقواییهمکاری برای دورکاری از سراسر کشور

سرپرست تیم مذاکره‌کننده آمریکا با ایران در دولت بایدن سمت می‌گیرد