گفتگوی فرمانده ارتش آمریکا با  وزیر دفاع قطر در دوحه