دانشمندان از میزان بی سابقه آب شدن یخ ها در منطقه شمالگان خبر دادند