رئیسی از عدم حضور 60 درصد از مردم برای تزریق واکسن در برخی استانها خبر داد