بایدن: امریکا در ماموریت های نظامی در عراق شرکت نمی کند