درخواست شی جین پینگ از ارتش چین: خود را برای درگیری نظامی آماده کنید