محکومیت یک ایرانی در آمریکا به اتهام نقض تحریم های ایران