آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …تشک رویال خوابستانتسمه حمل بار سلیمی

احتمال برکناری محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان