عراق در ایجاد همگرایی بین ایران و عربستان موفق بود