کلید مینیاتوری زریرتعمیر چیلر تراکمی , تعمیر کمپرسور …تعمیر تلویزیون سونیتجهیزات پزشکی

کبوتری که جان هزاران انگلیسی و ایتالیایی را از مرگ نجات داد