فوت ۳۶۴ نفر  بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته در ایران