بایدن نتوانست نام نخست وزیر استرالیا را به خاطر آورد + ویدئو