دولت طالبان خواستار به رسمیت شناختن خود از سوی کشورهای اسلامی شد

دولت طالبان خواستار به رسمیت شناختن خود از سوی کشورهای اسلامی شد