فروش دیگ بخار اقساطدستگاه اسلایسر میوهنمایندگی گودمنفروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریم

در ترکیه 100 نفر از زیر آوار زلزله  بیرون آورده شدند