وزیر بهداشت: ایرانیان برای خروج از کشور باید واکسینه شده باشند