پاتروشف: اوضاع در افغانستان یعنی آمریکا در جهان دوستی ندارد