شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …هدر کلگی آب برج خنک کنندهدوزینگ پمپ .مترینگ پمپدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری پس از حمله آمریکا به سوریه شد