آمریکایی‌ها در هراس از دست دادن تمام متحدان خود به دلیل اقدامات بایدن