واکنش آمریکا به بیانیه وزارت خارجه ایران برای بازگشت به مذاکرات در ماه نوامبر