تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوچاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …کاناپه بادی تخت خواب شو

تظاهرات عراقیان به دلیل اهانت عربستان سعودی به مرجع تقلید