سه جنگنده سوخو-35 روسی، بمب افکن استراتژیک بی-52 آمریکایی را رهگیری کردند