مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …برس صنعتیمکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …آهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)

حادثه گروگانگیری در گرجستان و بازداشت فرد مهاجم