دستور رئیسی به وزارتخانه ها برای شناسایی ظرفیت های همکاری با سازمان شانگهای