هلدینگ تجارت بین الملل بهمردسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …

واکنش وزارت خارجه ایران به سخنان محسن رضایی درباره عراق و سوریه