مقام ایرانی از امکان ساخت تولید خودروی مشترک با همکاری روسیه و ترکیه خبر داد