استقبال رسمی رئیس جمهور تاجیکستان از رئیس دولت ایران