پرینت ارزانهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتگیت کنترل تردد

واکنش وزارت خارجه قطر به حادثه سایت اتمی نظنز