بازرگانی مهسامفروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …ارائه خدمات پرستاری و بالینی در …دستگاه تسمه کش

یک مقام ارشد آمریکایی از احتمال بازگشت دو جانبه واشنگتن و تهران به برجام سخن گفت