چشم پزشکان پیامد دیگری از آسیب های بیماری کووید ۱۹ را کشف کردند