پنتاگون ارتش روسیه را فوق العاده قوی و مدرن ارزیابی کرد