در آستانه افتتاح نورد استریم2؛ رضایت سکوت آمیز آمریکا