بنی گانتس: برای هر رخداد احتمالی در غزه آماده هستیم