ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در سازمان ملل سخنرانی می کند