مدیرعامل جدید توییتر از تجدید سازمان این شرکت اینترنتی خبر داد

مدیرعامل جدید توییتر از تجدید سازمان این شرکت اینترنتی خبر داد