آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …میکسرمستغرق واجیتاتورتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …گیربکس خورشیدی

انتقاد دیرهنگام همتی از بودجه تفاهمی دولت و مجلس