مقام ایرانی واکسن سینوفارم را برای کودکان بدون عارضه دانست