اردوغان: ترکیه می خواهد که نیروهای امریکایی از سوریه و عراق همانند افغانستان بیرون روند