باید عبارت دوستدشمن را درک کنیم تا با جهان تعامل کنیم