پنتاگون برهم خوردن آزمایش سلاح ابر صوت خود را تایید کرد