برگزاری نشست بعدی کشورهای همسایه افغانستان در تهران