تکنیک برتر نصب و وتعمیر انواع …طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره … مجتمع صنعتی آلستارقیمت توری لوزی (اکسپندد متال)

رئیس جمهور فیلیپین، شهروندانی را که واکسن نمی زنند را به زندان تهدید کرد