نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)دوزینگ پمپ .مترینگ پمپماساژور تفنگی های فایو مدل Generalدستگاه دوخت دستی

بیل گیتس، واکسن کرونا تزریق کرد