بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …تعمیرات موبایل در امداد موبایلفروش پلی آمیدفروش مونوپمپ

آمریکا ۴۵ دستگاه تنفس مصنوعی روسی را بدون استفاده دفع کرد