طالبان هرگونه مداخله ایران در امور داخلی افغانستان را رد کرد