آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …ترخیص کالا با پیله وریبرس صنعتی

سرلشکر باقری: می خواهند ایران را پای مذاکره ای بکشانند که نتیجه آن از قبل مشخص شده است